email 84
fr
fr

Partners van CPL

Womenpol

Het Belgisch Netwerk van Poitievrouwen v.z.w. (afgekort Womenpol) is een professioneel netwerk dat politievrouwen in staat stelt met elkaar in contact te treden, informatie te delen en met raad bij te staan.

Het doel van Womenpol is het optimaliseren van de positie van vrouwen, werkzaam bij de Belgische Politie.

Womenpol heeft de slogan van de derde Europese Conferentie voor politievrouwen van 1994 aanvaard als samenvatting van haar doelstellingen.

Police = Wo/men wijst op het feit dat politiewerk niet uitsluitend een mannentaak is, maar een taak waarvoor vrouwen en mannen zich samen moeten en willen inzetten. Zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten moeten elkaar op een evenredige basis aanvullen bij de uitoefening van de politietaak. Dit heeft een grotere kwaliteit = Quality tot gevolg en betekent daarenboven een betere dienstverlening = Service naar de bevolking toe. Ook de Service vanuit de politiedienst naar de politiefunctionaris toe mag niet worden vergeten.

Womenpol streeft dus naar :

- een grotere aanwezigheid van vrouwen in de Belgische Politiekorpsen;
- een vlottere integratie van vrouwen in de Belgische Politiekorpsen;
- gelijke rechten en kansen voor politievrouwen tijdens hun loopbaan.
 

Womenpol tracht dit te verwezenlijken door :

- het leggen van contacten over heel België
- het uitwisselen van kennis en ervaring van vrouwen werkzaam in de verschillende Belgische korpsen en met andere Europese politievrouwen;
- het geven van informatie;
- het bevorderen van onderlinge steun tussen de Belgische politievrouwen alsook met Europese politievrouwen;
- ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de positie en functioneren van vrouwen werkzaam bij de politie;
- het streven naar goede contacten met de politieke wereld;
- de organisatie van activiteiten, zoals lezingen en ontmoetingsmomenten en het stimuleren van netwerken.
 

 Tot haar doelgroep ziet Womenpol allen die op één of andere manier te maken hebben met het functioneren van vrouwen werkzaam bij de politie.

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar info@womenpol.be.

Le réseau belge des femmes policières a.s.b.l. (Womenpol) est un réseau professionnel organisé de femmes policières qui veulent entrer en contact, s’échanger des informations et se donner des conseils. Le réseau compense un peu le manque de femmes policières dans les fonctions dirigeantes et ses membres peuvent servir d’exemple et de soutien pour une base large de femmes policières.

Le but de l’Association est l’optimalisation de la position des femmes actives à la Police belge. 

Womenpol a repris le slogan de la Troisième Conférence des femmes policières de 1994 comme résumé de ses objectifs.

Police-Wo/men renvoie au fait que le travail policier n’est pas exclusivement une tâche masculine; mais une tâche pour laquelle femmes et hommes doivent travailler et s’engager ensemble. Tant les qualités « féminines » que « masculines » doivent chacune exercer proportionnellement les tâches policières. Cette manière de travailler engendre une plus grande qualité= Quality a pour conséquence d’améliorer l’offre de service= Service à la population.

Womenpol tend ainsi vers :

une plus grande présence de femmes dans les corps de police belges;
une intégration plus rapide, aisée des femmes dans les corps de police belges;
des chances et droits égaux pour les femmes policières pendant leur carrière;
Womenpol tente de réaliser cela par:

l’établissement de contacts à travers toute la Belgique;
l’échange de connaissances et d’expériences des femmes policières dans les différents corps de police belges et avec d’autres femmes policières européennes;
la remise d’informations;
la promotion d’un soutien réciproque entre les femmes policières belges mais aussi aussi avec les femmes policières européennes;
la promotion d’un travail de recherche dans le cadre d’un fonctionnement optimal des femmes policières;
l’aspiration vers de bons contacts avec le monde politique;
l’organisation d’activités, de séminaires et de déjeuners de travail;
 

Womenpol reconnaît dans son groupe cible tous ceux – toutes celles – qui d’une manièr ou une autre ont un intérêt dans le fonctionnement des femmes policières.Onderkant formulier

 

Souhaitez-vous plus d’informations ? N’hésitez pas à nous envoyer un petit mail à info@womenpol.be.